menu
arganove stromy v maroku

Jak pomáháte koupí arganového oleje ARGANEOL?


Náš arganový olej odebíráme přímou cestou pouze od zavedené ženské arganové manufaktury, nacházející se nedaleko města Taroudant v jihozápadním Maroku. Koupí produktu ARGANEOL výrazně podporujete tuto manufakturu a především ženy, které v ní pracují. Marocké ženské manufaktury jsou sdruženích žen, které se rozhodly změnit svou tradiční roli ve společnosti, a staly se podílnicemi ve vlastních částečně automatizovaných výrobnách arganového oleje. Na tradicemi svázaný marocký venkov tím přinesly značné ekonomické a společenské uvolnění.

Kde tedy konkrétně pomáháte?● Pomáháte osvobozovat marocké ženy od jejich tradičního vedlejšího postavení v rodině a společnosti. Dříve nebylo běžné, aby se ženy mohly mimo svůj domov volně pohybovat bez doprovodu svých manželů. Díky práci v arganových manufakturách získaly nevídanou svobodu pohybu, a pokud jde o příjmy do rodinného rozpočtu, jsou nyní rovnocennými partnery.

● Pomáháte zajišťovat ženám v arganových manufakturách pravidelnou práci a důstojné příjmy. V regionu, kde je těžké najít a udržet si práci i pro většinu mužů, tak hrají zcela nezastupitelnou úlohu a velkou měrou se podílejí na jeho rozvoji a modernizaci.

● Pomáháte ženám v arganových manufakturách dosahovat gramotnosti či vyššího vzdělání. Důstojné příjmy za práci v manufakturách ženám umožňují, aby se mohly i v pokročilém věku naučit číst, psát a počítat, nebo aby mohly vzdělání dopřát svým dětem.

● Pomáháte obnovovat populaci arganových stromů v Maroku. Pouze zahraniční poptávka po arganovém oleji dokázala odvrátit hrozbu vyhynutí těchto stromů. Díky sílící poptávce je tak teď každým rokem v Maroku arganovými manufakturami zasazeno na 60 tisíc sazenic arganových stromů.

● Pomáháte bránit Sahaře v jejím rozpínání. Arganové stromy jsou v Maroku hlavní zábranou proti tomuto hrozivému jevu. Na své jižní hranici například Sahara každoročně pohlcuje přes 40 kilometrů široký pás původně obdělávatelné půdy a přináší tak do postižených zemí hladomor.

● Pomáháte zachovávat živočišnou i rostlinnou biodiverzitu okraje Sahary. Arganové stromy svou přítomností vytvářejí jedinečný ekosystém, který by zmizel, kdyby byly stromy dále káceny kvůli cennému dřevu.

foto

Ženské arganové manufaktury


Jak to celé začalo?


Za iniciativou seskupování žen do arganových manufaktur stojí Zoubida Charrouf, Ph.D. [Zubida Šarrúf], která v roce 1996 založila první ženskou manufakturu. Spustila tak na marockém venkově vlnu dříve nevídané emancipace žen. Dnes je v Maroku asi na 170 ženských manufaktur a poskytují obživu okolo 5000 žen. Samotná Zoubida Charrouf dnes vyučuje chemii na Univerzitě Mohammeda V. v marockém Rabatu.

Proč začaly manufaktury vznikat?


Narůstající zahraniční poptávka po arganovém oleji v Maroku narážela na prostou překážku - arganový olej se zde vyráběl pouze v domácnostech a byl k sehnání jen na lokálních trzích. Proto Zoubida Charrouf seskupila ženy, které znaly způsob výroby oleje, do organizovaného výrobního celku - první manufaktury.

Muži kategoricky nesouhlasili


Tato skutečnost však tvrdě narazila na tradiční postavení ženy v marocké venkovské společnosti. Manželé svým ženám nedovolili, aby opouštěly domov a pracovaly “kdesi venku” mimo jejich dohled a ochranu. Protože hlavní úlohou mužů bylo, aby svou rodinu plně hmotně zabezpečili, přinášelo jim ostudu, když se jejich ženy pohybovaly samotné a mimo domov, a vydělávaly mnohdy i více peněz, než oni samotní. Marocký venkov byl odpradávna baštou tradičního pojetí společnosti. Ještě v 90. letech bylo například běžné, že se ženy pohybovaly pouze v rámci svých domů, popřípadě domů svých nejbližších příbuzných, a za celý život třeba ani jedinkrát nenavštívily město, pod které jejich vesnice spadala.

Vdovy a rozvedené ženy jako řešení


Proto využila Zoubida Charrouf pro založení své první manufaktury ženy, které se neprovdaly, ovdověly, či byly rozvedené (čili v kontextu tradiční společnosti "znovu neprovdatelné"). Takové ženy jednak nutně potřebovaly finanční zabezpečení, a zároveň je od jejich záměru nikdo neodrazoval.

foto

Nákup prvních strojů a jistota práce


Manufaktura Zoubidy Charrouf začala brzy prosperovat a ženy si tak mohly dovolit nákup strojů, na které dostaly od marockého státu štědré dotace. Stroje, mezi kterými byly první nerezové lisy na arganové mandličky, ženám usnadnily některé fáze výroby, a výrazně zkvalitnily vyráběný arganový olej. Kvalitní olej se pak stal zárukou snadného odbytu, což ženám přineslo velice ceněnou jistotu práce. Zoubida Charrouf, která v současnosti vyučuje chemii na Univerzitě Mohammeda V., po celé oblasti výskytu arganových stromů iniciovala založení ještě několika dalších arganových manufaktur, kterým také radila, jak zvýšit odbyt jejich produktů.

Jak to vypadá s manufakturami dnes?


Ve všech manufakturách již dnes nepracují jen vdovy a rozvedené ženy. Nejenže si maročtí muži zvykli, že jejich ženy pracují mimo domov, a že přispívají do rodinných příjmů, ale dokonce se již podle Zoubidy Charrouf stává, že někteří muži své ženy do manufaktur sami doprovázejí s tím, že by si zde přály začít pracovat. A tak na silně tradičním marockém venkově došlo k něčemu, co bylo dříve naprosto nemyslitelné – zdejší ženy tráví 8 až 10 hodin denně prací mimo své domovy a přinášejí domů peníze.

Možnost dohnat zanedbané vzdělání


Práce v manufakturách je pro všechny zapojené ženy velice důležitá, protože je jejich rodina za pomoci druhého příjmu schopná financovat kvalitní zdravotní péči a vzdělání pro své potomky. A nejen pro své potomky. Jak uvedla Zoubida Charrouf, mnoho z žen zaměstnaných v arganových manufakturách je díky svým novým příjmům schopno po práci dohánět svou zanedbanou školní docházku, a konečně se naučit číst, psát a počítat. Naprostá většina žen pracujících v arganových manufakturách jsou totiž Berberky, které odmalička mluví pouze jedním ze čtyř hlavních marockých berberských jazyků, a arabština, ve které se mohly v dětství naučit číst a psát, je pro ně odjakživa cizím jazykem stejně jako například francouzština. Jenže život na marockém venkově byl v době jejich dětství mnohem těžší než dnes, a bylo nemyslitelné, aby mohly děti místo pomoci svým rodičům v domácnosti chodit trávit svůj čas do škol. Fakt, že se tyto ženy po tolika letech konečně učí číst, psát a počítat, jim nejen usnadňuje práci v manufakturách, ale především jim dodává tolik potřebnou sebedůvěru. Jak některé tvrdí, práce v manufakturách jim umožnila, aby mohly být v domácnosti rovnocenným rodičem, a aby mohly například hrdě kráčet po ulicích v šatech, o kterých vždy jen snily a na které si samy dokázaly vydělat.

Arganové manufaktury a fair trade


Protože manufaktury na výrobu arganového oleje stále zaměstnávají zejména společensky znevýhodněné ženy, kterým zajišťují lepší pracovní podmínky a důstojnější příjmy, dá se o ženských arganových manufakturách říct, že zcela odpovídají duchu FAIR TRADE, tedy „spravedlivého obchodu“.

foto

Arganové stromy - bariéra mezi životem a Saharou


Arganové stromy, kterým Maročané často říkají Stromy života, rostou na okraji Sahary v jihozápadním Maroku. Dle nalezených zkamenělin je tento druh stromů starý více než 25 miliónů let, což jej řadí mezi nejstarších stále žijící druhy stromů na světě.

Ze života arganových stromů


Argánie se rozmnožují semeny a plodit začínají po pěti až šesti letech života. Největšího výnosu se u těchto stromů ale dosahuje až po šedesáti letech. Plody zrají celý jeden rok a sklízejí se v měsících červenec a srpen správně až poté, co ze stromů samy opadají. Dospělý a zcela zdravý arganový strom je každý rok při dostatku vláhy schopen zplodit až 150 kg plodů. Průměrná reálná sklizeň z jednoho stromu se však pohybuje pouze okolo 50 kg plodů, což je způsobeno i tím, že stromy nejsou nijak ošetřovány postřiky a často trpí svými přirozenými škůdci.

Zábrana před rozšiřováním pouště


Arganové stromy mají pro Maroko nevyčíslitelný ekologický, společenský a dnes již i ekonomický význam. Protože rostou na samotném okraji Sahary v místech, kde jiné stromy již růst nedovedou, je jejich přítomnost zcela zásadní proti procesu rozšiřování pouště, což je palčivý problém všech severoafrických zemí. Na své jižní hranici například Sahara každoročně pohltí pás široký více než 40 kilometrů a půda, která byla původně obdělávatelná, se mění na pustinu a přináší tak do postižených zemí hladomor.

Životní prostor pro další rostliny a živočichy


Díky argániím se v jihovýchodním Maroku zachovává biodiverzita - arganové stromy zajišťují životní prostor pro další rostliny a živočichy. Chladivý stín, který svými korunami vytvářejí, umožňuje, aby se v něm ujaly mladé výhonky rostlin, nebo aby se do něj schovali živočichové před polední výhní.

Život v absolutním suchu


Arganové stromy jsou schopny žít i v oblastech s ročním dešťovým úhrnem pod 120 mm, a to mimo jiné i díky schopnosti nasávat svými drobnými lístky vlhkost přímo ze vzduchu. Mají také enormně vyvinutou kořenovou soustavu, sahající až do hloubky 30 metrů, takže jsou důležitým přírodním faktorem proti pouštní erozi. Když do pouště totiž dorazí deště, voda nevsákne, jak by si mnozí mohli myslet, ale zteče po povrchu a vše s sebou spláchne. Do pouště ale tu a tam zavítají i zcela suché roky. I na to jsou argánie přizpůsobené, a v případě potřeby shodí listy a uvedou se do spánku, který může trvat i několik let. Poté, až ucítí ve vzduchu vlhkost, znovu obrazí.

Hrozba vyhynutí a pomoc Unesca


I přes jejich nezastupitelný ekologický význam začaly být marocké arganové stromy cíleně chráněny teprve nedávno. Vzhledem k marocké populační explozi v druhé polovině 20. století byly stromy káceny, aby z nich bylo vyráběno dřevěné uhlí, či aby uvolnily místo pokusům o závlahové zemědělství. Rozloha arganových lesů se tak za posledních 100 let snížila na polovinu a průměrná hustota stromů v těchto porostech klesla na jednom hektaru ze 100 na 30. Ačkoliv marocká populace arganových stromů čítá v současnosti asi 21 miliónů kusů, ještě před 30-ti lety jim přímo hrozilo vyhynutí. Na pomoc arganovým stromům přispěchaly iniciativy marockého krále a organizace UNESCO, která v roce 1998 v jihozápadním Maroku na ochranu arganových stromů vyhlásila biosférickou rezervaci o rozloze 25 tisíc kilometrů čtverečních (asi třetina rozlohy ČR). Pro zachování argánií byla také zcela zásadní iniciativa univerzitní badatelky Zoubida Charrouf, Ph.D. , která v roce 1996 založila první ženskou arganovou manufakturu, čímž spustila vlnu ekonomických a společenských změn na venkově jihozápadního Maroka, a zajistila arganovým stromům budoucnost (viz výše).


back
C50
BIO arganový olej 50ml
439 Kč - skladem
MV50
Vlasové sérum 50ml
529 Kč - skladem
O10
BIO opunciový olej 10ml
589 Kč - skladem
S11
Arganové mýdlo SENSITIVE 100g
159 Kč - skladem
forv
gopay visa visa master master

Všechna práva vyhrazena. Jakákoliv část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, další části serveru),
v celku nebo v části může být kopírována nebo jinak reprodukována pouze s předchozím výslovným souhlasem autora.
ARGANEOL © 2013-2019

gopay visa visa
master master
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.